تمرین بیضوی تمرین ضروری است

- Mar 29, 2018-

نمودار عضله اصلی

blob.png
1. از ابتدا، روی دستگاه بیضوی ایستاده و گزینه دلخواه در منو را انتخاب کنید. اکثر دستگاه های بیضوی دارای تنظیمات دستی هستند، یا می توانید یک برنامه برای استفاده را انتخاب کنید. به طور کلی، می توانید سن و وزن را برای برآورد تعداد کالری های سوزانده شده در طول تمرین وارد کنید. سطح مقاومت در طی تمرین می تواند تغییر کند.


2. دسته را می توان برای نظارت بر ضربان قلب خود و به شما در حفظ شدت مناسب کمک می کند.