نحوه انتخاب چرخش داخلی؟ چگونه استفاده از آن به زانو آسیب نمی رساند؟

- Apr 14, 2018-

وضعیت دوچرخه متفاوت است و عضلات بدن اعمال شده متفاوت هستند. اگر در یک موقعیت با سرعت بالا سوار شوید، پاهای شما شدید ورزش را دریافت خواهید کرد. بنابراین، وضعیت ورزش بسیار مهم است. به عنوان یک روش ورزشی علمی، چرخاندن اولین روش برای استفاده است.


1. وزن چرخ چرخ دوچرخه چرخشی بسیار بزرگ و کوچک است. در همان بخش مقاومت، شدت تمرین دوچرخه چرخشی با وزن چرخش بزرگتر، بیشتر شدت تمرین است.

2. دوچرخه ریسندگی اساسا مقاومت قابل تنظیم است. با همان سرعت، مقاومت بیشتر، شدت تمرین بیشتر است، و مقاومت باید با توجه به نیازهای خود تنظیم شود.

3، ما می گویند که از دست دادن چربی هوازی، بهترین راه استفاده از قدرت مناسب، افزایش طول مدت ورزش است. این روش برای تمام تجهیزات تناسب اندام هوازی قابل استفاده است. این که آیا شما در حال اجرا، دوچرخه سواری و یا پله بر روی یک ماشین بیضوی، درک اصل "قدرت مناسب و مدت زمان کافی ورزش"، و سپس هدف از کاهش چربی است که مسلما می شود به دست آورد.

اگر شما مشتاق موفقیت هستید، شدت تمرین کورکورانه را افزایش می دهید، مانند تنظیم مقاومت زیاد می تواند ناخوشایند باشد، پس بدون تردید وجود دارد، این قطعا منفی است.