چه به دنبال In شما جدید دستگاه---تردمیل

- Nov 16, 2018-

آنچه به دنبال در دستگاه های جدید شما---تردمیل

What To Look for In Your New Machine--- treadmill


هنگامی که بهترین محصولات در بازار تجزیه و تحلیل، ما را برای موارد زیر نگاه کرد:

·قدرت رتبه بالاتر, که نشان می دهد تمرین نرم و صاف و موتور قوی تر و ساکت تر دستگاه.

·سطح در حال اجرا است که به اندازه کافی گسترده و طولانی به اندازه کافی برای جلوگیری از دام لغزش و افتادن دستگاه در طول تمرین است.

·سطح مناسب که cushioning پایدار به اندازه کافی برای جلوگیری از تندرست اما نرم به اندازه کافی برای ارائه پشتیبانی کافی به مفاصل ظریف خواهد بود.

·کنترل الکترونیکی آن را با استفاده از دستگاه ساده تر و که تمرینات برنامه نویسی سریع تر.

·ویژگی های ایمنی ارائه شده توسط دستگاه مانند راه آهن، و چگونه امن آنها را به دستگاه متصل است.