روش اشکال زدایی تردمیل

- Nov 09, 2017-

1، اول از همه خط قدرت تردمیل، اطمینان حاصل شود که دستگاه در حال اجرا در حالت قطع برق، و سپس از تنظیم شش گوشه تردمیل پیچ و مهره تنظیم چپ و راست، با توجه به میزان آرام کردن کمربند در حال اجرا برای تنظیم دامنه، بهتر است که نیم ساعت را تنظیم کنید.

2، تردمیل را شروع کنید، تنگنای کمربندهای در حال اجرا مناسب است، اگر مناسب نباشد، ابتدا گام اول را تا زمانی که سازگاری را تنظیم کنید، دنبال کنید.

از طریق دو مرحله فوق می تواند پدیده رانندگی در حال اجرا را به طور اساسی حل کند، اما باید مراقب باشید تنظیم کمربند را خیلی ضعیف، تا زمانی که در خط نمی افتد، زیرا این می تواند باعث افزایش عمر کمربندهای در حال اجرا شود.