تردمیل استفاده از دست دادن وزن

- Mar 27, 2018-

  1. با توجه به مطالعات انرژی بدنی مصرف بر روی تردمیل در حال اجرا است مورد نیمی که در جاده در حال اجرا, است که بهترین اثر ورزش با اعمال کمتر فیزیکی به دست آورد.


2. بسیاری از چند منظوره تردمیل انواع برنامه های در حال اجرا ساخته شده اند. می توانید روش های ورزش های مختلف را با توجه به وضعیت خود را برای رسیدن به نتایج حداکثر ورزش کنید.


اگر شما استفاده از تردمیل دو به ورزش، دلیل آن بهتر در شوک جذب تابع، 3، سپس آن به طور موثر ضربه زانو آسیب ناشی از فرود در حال اجرا کاهش می دهد.


4-اعمال بر روی تردمیل شرایط آب و هوایی در فضای باز نخواهد کرد. تردمیل همچنان می تواند بدون در نظر گرفتن شرایط باد می وزد و یا بارانی اعمال می شود. علاوه بر این، ورزش های داخل سالن در حال اجرا نیز از گرد و غبار در فضای باز و هوای سرد محافظت می شود. اثر گرمای بیش از حد. به عبارت دیگر محیط داخل سالن ورزشی برای تردمیل نسبتا پایدار است.